Kurum İçi Mevzuat

TARSUS ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Tarsus Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi’nin kurulması ve Tarsus Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Tarsus Üniversitesi’nin tüm birimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7. ve 9. maddeleri; 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 16. ve 18. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönerge’de geçen;
a. Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,
b. Birim Yöneticisi: Dekan, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,
c. Birim: Üniversite’nin enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
ç. Birim Kurulu: Üniversite’nin enstitü, fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokullarındaki kurulları,
d. Dış Değerlendirme: Üniversite’nin veya bir programının, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız kalite değerlendirme tescil belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini,
e. Genel Sekreter: Üniversite Genel Sekreterini,
f. Rektör: Üniversite Rektörünü,
g. Rektör Yardımcısı: Üniversitede kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısını,
ğ. İç Değerlendirme: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının Üniversite Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve incelenmesi faaliyetlerini,
h. Kalite Komisyonu: Üniversitenin kalite değerlendirme ve kalite güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu,
ı. Kalite Alt Komisyonları: Kalite Komisyonuna yardımcı olmak üzere oluşturulan Araştırma ve Geliştirme, Eğitim ve Öğretim ile Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonlarını,
i. Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığını,
j. Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu,
k. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini,
l. Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,
m. Program Değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,
n. Performans Göstergeleri: Yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,
o. Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,
ö. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini,
p. Senato: Üniversite Senatosunu,
r. Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanını,
s. Stratejik Plan: Üniversite Stratejik Planını,
ş. Stratejik Planlama: Üniversitenin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,
t. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu: Kurul tarafından ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırlanan ve başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunulan raporunu,
u. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esaslarını, ifade eder.
ü. Öğrenci Konseyi: Üniversite Öğrenci Konseyini
v. Üniversite: Tarsus Üniversitesi’ni,
y. Üye: Kalite Komisyonu üyelerini,
z. Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kalite Komisyonu
 
Kalite Komisyonunun Oluşturulması ve Organizasyon Yapısı
MADDE 5- (1) Kalite Komisyonu;
 1. Üniversite Genel Sekreteri,
 2. Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanı,
 3. Üniversite Öğrenci Konseyi tarafından bir yıl için seçilmek üzere üyeleri içinden önerilecek üç öğrenci arasından Senato tarafından belirlenecek bir öğrenci,
 4. Aynı birimden birden fazla olmamak şartıyla, farklı bilim ve sanat dallarından en az bir temsilci olmak üzere Senato tarafından belirlenecek en fazla 10 öğretim elemanı ile oluşur ve Üniversite internet sayfasında ilan edilir.
(2) Kalite Komisyonunun başkanlığını Rektör; Rektörün bulunmadığı zamanlarda Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı yapar.
(3) Senato tarafından belirlenen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere Senato tarafından yeni üye belirlenir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.
(4) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde üst üste iki toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza, yurtiçinde ya da yurtdışında uzun süreli görevlendirme vb. nedenle görevini yapamaz hale gelen üyelerin üyelikleri, sürenin bitimi beklenmeden kendiliğinden sona erer.
 
Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 6- Komisyon, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre çalışır:
 1. Komisyon, her akademik yılda en az iki kez, ayrıca başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin dörtte birinin yazılı isteği ile toplanır. Toplantı çağrısı Başkan tarafından yapılır.
 2. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
 3. Komisyonun ofis ve personel destek hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 
Kalite Komisyonunun Görevleri
MADDE 7- Komisyonun görevleri şunlardır:
 1. Üniversite’nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, üniversiteye özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya sunmak,
 2. İç Değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu üniversitenin resmî internet sayfasında kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
 3. Kurumsal dış değerlendirme sürecine yönelik gerekli hazırlıkları yapmak, Kurul ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
 4. Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerini Senatoya sunmak.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kalite Güvence Sistemi
 
Alt Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 9-- (1) Tarsus Üniversitesi Kalite Alt Komisyonları şunlardır:
 1. Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu,
 2. Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu,
 3. Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu.
(2) Kalite Alt Komisyonları; Kalite Komisyonu’nun önerisi üzerine üçü akademik, biri idari olmak üzere en az dört kişiden oluşacak şekilde iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler, yeniden görevlendirilebilir. Süre dolmadan üyeliğin boşalması ve son bulması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirmesi yapılır.
(3) Kalite Alt Komisyonları, her yıl düzenli olarak, bir sonraki takvim yılının başlangıcına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu, bir sonraki yılın iş takvimini ve iyileştirme planlarını oluşturur ve yürütür.
(4) Kalite Alt Komisyonları, çalışmalarında ve raporlamalarında üniversite düzeyinde standardı sağlamak için form, cetvel, tablo vb. standart belgeler, dokümanlar ve kayıtlar geliştirebilir.
(5) Kalite Alt Komisyonları, bu Yönerge kapsamında belirlenen görevleri ile ilgili çalışma sonuçlarını Kalite Komisyonu’na belirlenen süreler içinde rapor biçiminde gönderir.
(6) Kalite Alt Komisyonları’nın sekreterya ve personel destek hizmetleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 
Kalite Alt Komisyonlarının Görev veSorumlulukları
MADDE 10 - (1)Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:
 1. Üniversite’nin araştırma stratejileri, hedefleri ve bu hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak,
 2. Üniversite’nin Araştırma alt yapısı konusunda değerlendirmeler yapıp özellikle disiplinler arası çalışmalar yapabilecek altyapıların kurulması konusunda teşvik mekanizmaları geliştirmek,
 3. TÜBİTAK, BAP, AB projeleri, makale, patent ve sair araştırmalar sonucu ortaya çıkan bilimsel eserlerin istatistiklerini değerlendirmek ve üniversitenin ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını inceleyip, araştırma performansını artırmak için önerilerde bulunmak,
 4. Üniversite’nin araştırma kadrosunun yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
 5. Araştırma ve geliştirme etkinliklerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayımlamak,
 6. İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma ve geliştirme ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmaktır.
 
(2) Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:
 1. Üniversite Akademik birimlerinin eğitim öğretim ve araştırma etkinlikleri ile ilgili uygulamalarını takip etmek,
 2. Kalite Komisyonu’nun yönlendirmesinde eğitim öğretim alanı itibarı ile iç ve dış değerlendirme çalışmalarına katılmak,
 3. Programların eğitim amaçları ve kazanımlarına yönelik anket çalışmalarının sonuçlarından yararlanarak ilgili ölçme ve değerlendirmeleri yapmak,
 4. Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
 5. Öğrencinin kayıt yaptırmasından mezuniyetine kadar geçen dönemde daha etkin eğitim öğretim hizmeti almasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
 6. Üniversite’nin eğitim öğretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve eğitim öğretimin hedeflerine ulaşılmasına ilişkin eğitim öğretim kadrosunun nitel ve nicel yeterliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,
 7. Üniversite’nin eğitim öğretim etkinliğini artıracak öğrenme ortamının (Derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, atölye, klinik, laboratuvar, uygulama alanları, sergi alanları, bireysel çalışma alanı vb.) yeterliliğini ve uygunluğunu araştırmak,
 8. İç paydaşlar (Öğrenci ve çalışanlar) ile dış paydaşların (İşveren, iş dünyası, meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımını sağlayarak her yıl programların gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve güncelleme veya iyileştirmeler için planlamalar yapmak,
 9. Akademik birimlerin eğitim öğretim ile ilgili ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesini ve bunların düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,
 10. Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim öğretim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerin kalite ve performanslarını ölçmek için anketler düzenlemek.
 11. İç ve dış değerlendirme raporlarında eğitim ve öğretim ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.
(3) Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır;
 1. Üniversite’nin risk değerlendirme ve iç kontrol sistemine ilişkin çalışmalar yapmak,
 2. Üniversite’nin misyon ve hedeflerine ulaşma çabaları doğrultusunda yönetişim etkinlikleri üzerine çalışmalar yapmak,
 3. Üniversite’nin yönetim ve idari birimlerinin yapılanmasına ilişkin değerlendirme ve güncelleme çalışmaları yapmak,
 4. Üniversite’nin insan kaynakları ve insan kaynakları yönetimine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapmak,
 5. Üniversite’nin mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin çalışmalar yapmak,
 6. Üniversite’nin bilgi yönetim sistemine ilişkin süreçlerinin tasarımı, takibi ve etkinliğini değerlendirerek iyileştirme çalışmalarını yapmak,
 7. Yönetimin etkinliği ve hesap verilebilirliği kapsamında Üniversite kalite güvencesi sisteminin özelliklerinin belirlenmesi, verimliliğinin ölçülmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
 8. Üniversite’nin iç ve dış paydaşlarını bilgilendirme süreçlerini tasarlamak,
 9. İç ve dış değerlendirme raporlarında yönetim sistemi ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Süreçleri
 
İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi
MADDE 11-(1) Üniversite, iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, bu raporları hazırlama yükümlülüğü bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumları ise vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ve kalite güvence sistemleriyle bütünleşik olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.
(2) Üniversite, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Kurul tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.
(3) Kurum iç değerlendirme raporları ilgili Üniversitenin ve Kurulun resmi internet sayfasından yayımlanır.
 
Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Kapsamı
MADDE 12- (1) Üniversite, kurum iç değerlendirme raporunu periyodik olarak her yıl hazırlar ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verir.
(2) Üniversite’nin kurum iç değerlendirme raporunda, Üniversite’deki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans göstergelerinin nasıl izlendiği ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunması ve bu bilgilerin kanıtlarla desteklenmesi gerekir.
(3) Üniversite’de eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanacak iç değerlendirme raporu;
 1. Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlediği ve kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,
 2. Üniversite’nin misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini,
 3. Üniversite’nin misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,
 4. Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini kapsar.
 
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı
MADDE 13- (1) Üniversite, beş yılda en az bir defa olmak üzere Kurul tarafından periyodik olarak yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilir. Üniversite’nin dış değerlendirme takvimi Kurul tarafından hazırlanır ve ilân edilir.
(2) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, Üniversite’nin kurum iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.
(3) Dış değerlendiriciler; dış değerlendirici başvurusu bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasından Kurul tarafından seçilir. Dış değerlendirici olarak görev alanlar, saha ziyareti sürecinde kurumlarında izinli sayılır.
(4) Üniversite’nin kurumsal dış değerlendirmesi, bu Yönerge’nin 14. maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Kurul tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
 
Kurumsal Geri Bildirim Raporunun Kapsamı
MADDE 14- (1) Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olan Üniversite’de, değerlendirme sürecinin sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.
(2) Üniversite için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; Üniversite’de yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile Üniversite’nin idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile Üniversite’nin güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.
 
Kurum İç ve Dış Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanması
MADDE 15- Üniversite’de yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve dış değerlendirme programına ilişkin kurumsal geri bildirim raporları, Üniversite’nin ve Kurul’un resmi internet sayfalarında yayımlanır.
 
Kalite Güvencesi ve İyileştirme Çalışmaları Kapsamındaki Harcamalar
MADDE 16- Bu Yönerge kapsamında, Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, Üniversite’nin bütçesine ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanır.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Akreditasyon
 
Program Akreditasyonu
MADDE 17- Üniversite’de program akreditasyonuna yönelik dış değerlendirme hizmeti, Kurul tarafından program akreditasyonu alanında yetkilendirilmiş veya Kurul tarafından tanınan bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarınca gerçekleştirilir.
 
Yetkili ve Tanınan Akreditasyon Kuruluşlarından Hizmet Alma Süreci
MADDE 17- Program akreditasyonunun Kurul tarafından kabul edilmesi için akreditasyon hizmeti veren ulusal bağımsız akreditasyon kuruluşlarının Kurul tarafından yetkilendirilerek Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almış olması, uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının ise Kurul tarafından tanınması gerektiğinden; Kurul’un tanımadığı akreditasyon hizmeti veren kuruluşlardan bu konuda birimler tarafından hizmet alımı yapılmayacak ve birim yöneticileri bu hususa azami özen gösterecektir.
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yürürlük
MADDE 21- Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 22- Bu Yönerge hükümleri Tarsus Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.