Ar-Ge ve İnovasyon Politikası

Tarsus Üniversitesi tüm akademik birimlerinde yenilikçi, alanında öncü, bilime yön veren, küresel eğilimleri, çevresel sürdürülebilirliği ve araştırma odaklı eğitim-öğretim ve öğrenmeyi dikkate alan kapsayıcı araştırma-geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedefler. Etkili bir Ar-Ge politikası ile araştırmacıları ve diğer kuruluşları bütünleştirerek araştırma faaliyetlerinin akademinin ötesinde bir etkiye sahip olmasını amaçlar.
Girişimcilik ve İnovasyon Odaklı Ar-Ge: Araştırmacıları, yeni fikirler geliştirerek değer üreten inovatif ar-ge süreçlerine tanımlı hedeflerle yönlendirir. Yeni fikirleri, katma değerli inovasyona dönüştüren girişimcilik faaliyetlerini destekler.
Eğitim-Öğretim ile Bütünleşik Ar-Ge: Alansal farklılıkları gözeterek ön lisanstan lisansüstüne kadar farklı düzeylerdeki araştırmaları eğitim-öğretim faaliyetlerinin odak noktasına alır.
Toplumsal Katkıyı Hedefleyen Ar-Ge: Stratejik plan kapsamındaki öncelikli alanları esas alan değer yaratma ve toplumsal faydaya dönüşümünü destekleyen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekler.
İş Birlikleri ile Ar-Ge: Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve iş dünyası ile sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesini teşvik eder.
Disiplinlerarası Araştırmalar: Ar-ge faaliyetlerini çok disiplinli, disiplinler arası ve transdisipliner araştırmalar olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirmektedir.
Yüksek Etkiye Sahip Araştırmalar: Akademinin ötesinde etki yaratan araştırmalar gerçekleştirerek küresel, ulusal, bölgesel öncelikler ve gereksinimler ile kurumsal yapıya ilişkin hazırlanmış olan üst politika belgelerine katkı sunar.
Sorumlu Araştırma, Açık Bilim, Etik İlke ve Kurallar: Toplumla birlikte, toplum gereksinimleri doğrultusunda yürütülen, sorumluluğun taraflar arasında paylaşımını esas alan, olası riskleri dikkate alan, çevre ve toplum üzerindeki etkileri gözeten, sürekli iyileştirme odaklı, açık ve şeffaf araştırmaları destekler. Araştırmalarda etik ilke ve kuralları gözetir ve açık bilim ile araştırma çıktılarının kısıtlama olmaksızın paylaşımını destekler.
Ticarileşmeye Yönelik Ar-Ge: Ar-ge faaliyetlerinin katma değerli ürün ve hizmetlere dönüşümünde, fikri mülkiyet hakları kapsamında koruma altına alınmasında ve lisanslama/ faydalı model geliştirme/patentleme süreçlerinde mükemmeliyet merkezlerinden ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) faaliyetlerinden faydalanır. Ar-ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerin şirket kurmalarına yönelik mekanizmaları dış girişimcileri de sürece dâhil ederek geliştirir.
Çevresel Sürdürülebilirlik, Yeşil Dönüşüm ve Ar-Ge: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Yeşil Mutabakat Eylem Planı Hedeflerine katkı sunan ar-ge çalışmalarını destekler.
Öncelikli Araştırma Alanları: Ar-ge süreçlerinde küresel eğilimler, ulusal öncelikler ve bölgesel gereksinimlerin yanı sıra Üniversitemizin (mali ve insan kaynaklarının) üstünlüklerine göre tematik ve önde gelen araştırma alanlarını dikkate alır.
Ar-Ge Kaynakları ve Planlaması: Ar-ge kaynaklarını finansal, beşerî ve fiziki kaynaklar olarak üç başlıkta ele alır. Finansal kaynakların sağlanmasında dış kaynakların kuruma aktarılmasını teşvik ederken, iç kaynakların ise araştırmacı performansına göre dağıtımını esas alır. İnsan kaynağının gelişimini eğiticilerin eğitimi, mentorluk, bilgi paylaşımı, bireysel gelişim merkezleri, danışmanlık gibi farklı kapasite geliştirme mekanizmaları tanımlayarak güvence altına alır. Fiziki alt yapının gelişimi için ikili iş birlikleri ve protokoller geliştirir.
Diğer Politikalarla Uyum: Tanımladığı politikaların etkileşimini gözetir, araştırma süreçlerini ilgili politikaların tanımlanmasında dikkate alır.
Araştırma Çıktılarının Ölçülmesi: Araştırma çıktılarını ölçümünde uluslararası ve ulusal ölçütleri dikkate alır.
İzleme ve Değerleme: Akademik birim/bölüm ve unvan özelinde ar-ge faaliyetlerine olan katkı oranlarına yönelik hedefler tanımlar ve izler. Unvan esaslı katkı oranlarını atama ve yükseltme ölçülenlerinin birer göstergesi olarak ele alır.